मोन 9 रावफोर,
मोन 14 सोलोंथाइ बिफानफोर,
गं 23 हादोरसाफोर आरो
मिरुजों खुंजानाय (इउ.टि) गं 8 ओनसोलफोर

गियानस्रथ
बायदि बायदि बिजोङाव मुलुगनि साबसिन इडु-टेक जौसांखौ मोननो हागोनजाफुंसारनाया दानि समाव मोगथाङारि!

गियानस्रथआ 12 थाखोसिम फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे जुनिया सोलोंनायनि बिथा, जाय अनलाइन आरो अफलाइन मोननैबो रोखोमआव 2.4 लाखनिख्रुइबो बांसिन फरायसाफोरखौ मोन्थाम गुबुन गुबुन रावाव खामानि मावनो थाखाय जुनिया मोन्दांथिनिफ्राय जौगानाय हानजाजों सानखांथि आरो सोरजिनाया लाबोजादों। बेयो 23 हादरसा आरो 8 मिरुजों खुंजानाय ओनसोलफोरखौ साग्लोबनानै मोन 9 रावाव 14 सोलोंथाइ गथुमफोरखौ सुफुंनो थाखाय मुलुगनि बायदि रोखोमनि मोनसे सोलोंनायनि बिथा।

दावगालांबाय था

आखुथाइ

बेयाव एखुथायै मोननो हायो

इ-बिजाब (इ-बुक)

फरायसालिनि आयदाफारि बादियै थियारि खालामजानाय इ-बिजाबफोरा बांसिन गोसोबोनो हाजासे रोखा सावगारिफोर आरो एनिमेसनजों साबसिन खालामजादों।

भिडिअ’

फरा बादियै, आयदा बादियै फोरोंनायनि भिडिअफोर जायफोरखौ थाखो ख’थानि खनसेल’ बिबुंथिनि गेजेरजों फोरोंनायनि सोलाय फरानि फारसे गोनो-गोथो जानायफोरखौ रोखायै मिथिना लानो खनले-खनले नायजाफिनबाय थायो।

सोंनाय फिननायनि नमुना

आखा-फाखा फोरोंगिरिफोरनि दिथा बायदियै मोनसे आनजादखौ नोजोर होनानै बिसोरजों फिननायनि महरफोरा थियारि खालामजादों।

थार फिननायनि सायख’नाय आनजाद

मोनफ्रोमबो आयदानि गांफ्रोमबो बिजाबफोरनि गासै फराफोरनि थाखाय थियारि खालामजानाय, बे आनजादफोरनि थांखिया फरायसाफोरनि फरायनाय आरो गियान जौगाखांबोनायखौ बिजिरना नायनाय।

सानखान्थि मावफारिफोर

सर’ खालामनायनि गेजेरजों सानखान्थिखौ सरासनस्रा आरो गोरलैसिन खालामनो आरो आनजादाव फरायसाफोरनि मावफुंनायखौ जौगाहोनो नोजोर होनाय जादों।

इंराजि रावखान्थि

फरायसाफोरनि लिरनाय आरो फोनांजाब राहानि सोलोखौ जौगाहोनो सरासनस्रायै बाहायजानाय इंराजि रावखान्थिखौ थियारि खालामदों।

फरायनायनि समफारिफोर

सोलोंथायारि फानजामुथिनि सायाव सोनारनानै फरायसाफोरनि थियारि जानायनि थाखाय सानसेआरि, सपथायारि आरो दानआरियै आनजादसिम फरायनाय समनि फारिलाय।

इंराजी रायज्लायनाय

इंराजी राव बाहायनानै फरायसाफोरनि सोलोंथाइयारि आयदायाव आबुङै फोनांजाब राहाखौ जर’खायै बुमिन (दिजाइन) खालामनाय जादों।

टार्मिन’लजि

हादरारि रावनिफ्राय इंराजी रावसिम राव सोलायनाय, बिगियानआरि आरो जेथो गोनांनिफ्राय रिंसार बोनाय आरो रिंसारबिगियाननि राव सोलायनाय।

बांसिन मिथिनो थाखाय

दिन्थि महर

Here are a few demo videos to give you a glimpse into the excellent quality of content and teaching methodology offered by GYANSROTA.

बांसिन मिथिनो थाखाय

फेकेजफोर

GYANSROTA has been designed to be accessible by every student in India. Select the package most suitable for you, based on your curriculumn and requirements.

जोंजों जगाजग खालाम

गियानस्रथ मोनसे एसकजिनिफ्राय होजानाय मान
ASCOSYS,
भारतनि मोनसे आबुं आइ.टि मावफुंथाइजों जगायजानाय

आबुङै मिथिनो थाखाय गोजौनि एसकजि दिन्थिसिनआव थुनानै हो