गियानस्रथ मा?

गियानस्रथ गासैबो थाखोनि फरायसाफोरनि थाखायनो दाजानाय, जाय भारत हादरनि ओनसोलारि, रावारि आरो रांखान्थियारि थासारिनि सायाव नायनानै बयनिबो थाखाय खाबजाथाव जौसां। इंराजी बिजोङाव फरायनाय फरायसाफोरनि थाखाय गियानस्रथा सिमाथेनाय नङा।

गियानस्रथ खाबजाथावैनो हादरनि गासैबो सोलोंथाइयारि बिथांखिखौ गावबागाव बिमानि रावजों हादरसायारि आरिमुनि फोरोंथाइ खायदाजों फोरोंनो नाजादों । बेनिखायनो गियानस्रथ बबेबा मोनसे सोलोंथाइयारि बिथांखिजों गोरोबनायल नङा बेयो गासैजोंबो अनसाय जानो हागोन।बेयाव गासै मोन 14 था सोलोंथाइयारि परिषदफोरजों गनायजानाय मोन 9 रावफोरजों फोरोंथाइ होनाय दं। आरो जों गिबि आगा बायदियै एसेल फोरोंथाइफोरखौ गोजौ फरायसालि आरो गोजौसिन फरायसालिफोरनि थाखाय सोनाय जादों।

गासैबो फराफारिफोरनि आयदाफोरखौ एनिमेसन आरो ग्राफिकनि जोहै फरायसाफोरखौ गोरलैयै गोसो होनानै बुजिनो हानाय खालामनाय जादों। फोरोंथाइ होनाय भिडिअफोराव सानफ्रोमबोनि थार जिउजों बिदिन्थि होनाय जादों। बिनिखायनो बुंनो हायोदि गियान होनायानो फरायसाफोरनि जिउनि थांखिसिम सौहैहोनायनि मोनसे आगजु। भारत हादर बायदि गुवार आरो गुबुन गुबुन बिथिङारि हादरनि थाखाय बे जौसाङा मोनसे सरासनस्रा जौसां।

फोरोंगिरिफोरजों फरायसाफोरनि मोजां रोखोमनि सोमोन्दो गैयैआबो मोनसे जाहोन माब्लाबा समाव फरायसाफोरा फोरोंनायखौ खनसेयैनो बुजिजोबनो हाया आरो बिसोर फोरोंगिरिफोरनाव सोंफिननानै लानो लाजियो जायनि थाखाय बिसोर उदां गोसोयै सोलोंथाइ लानो हाया । नाथाइ बे जाहोना जोंनियाव थानाय नङा । बैफोरबायदि जेंनाफोरखौ सुस्रांनो थाखायनो गियानस्रथ गोजौ थाखोनि गुनगोनां फोरोंगिरिफोरखौ लानानै फैबाय। गियानस्रथव सासे फोरोंगिरिनि फोरोंनायखौनो बुजियागौमानि खनले खनले नायनानै सोलोंनानै लानो हागोन। गोबां बिथिङाव फरायसाफोरा 6-8 दानफोरनि सिगाङाव फोरोंनाय आयदाफोरखौ आन्जादनि सायाव गोसोखांफिननायाव गोब्राब जायो। आरो बेफोरखौ थाखो खथायाव फोरोंगिरिफोरा जावलेफिननो सम गैया जायो। बेफोरबायदि थासारियाव गियानस्रथनि फोरोंगिरिफोरखौ अरायबो मोनबाय थागोन आरो बेनि थाखाय आलादा बेसेनबो होनांनाय नङा। फरायसाफोरा गावनि भिदिअफोरखौ जावले जावले अनलाइननि आदबजोंबो नायफिननो हागोन आरो गोसोआव लाबोनानै गियान लाफिननो हागोन । बेयाव इन्टारनेट फोनांजाब राहानि आरो आलादा रांनि बेसेननि गोनांथि गैया।