गोबां अनजिमानि बोर्ड

जोंनि हादरनि गोहोआ बायदि बायदि बिथिंनि सायाव सोनारनाय।गुबुन गुबुन राव आरो हारिमु आरो समाजारि बिथिंनि फरायसाफोरा गुबुन गुबुन साननाय हनाय आरो आलदा आलदा जायो। बैफोरबायदि फरायसाफोरखौ सोलोंथाइ होनायाव गोबां थआसारि नुजायो। बैफोर बाथ्राखौ नायनानै गुबुन गुबुन रावफोरनि सरखारा सोलोंथाइनि सायाव गुबुन गुबुन बिथांखि लायो।जायनि थाखाय गोबां गुबुन गुबुन सोलोंथाइयारि आफादफोरा ओनसोल नायै ओनसोल दाफुंजादों।गुबुन गुबुन सोलोंथाइयारि आफादफोर गावबागाव फोरोंनायनि गुबुन गुबुन आयदा आरो आदब थायो।

बिदिन्थि बायदियै सोनाब बेंगलआव बिगियानआ जिब बिगियान आरो मुवा बिगियान मोननै बाहागोआव रानजादों। बेनि जाहोनानो जाहैबाय सोनाब बेंगल परिषद बिगियान आनजादाव फरायसाफोरा सोंनायनि फिननायखौ मोननै मोननै बाहागोआव लिरनांगौ जेरै जिब बिगियान आरो मुवा बिगियान नाथाइ हादोरनि गासैबो जायगायावनो बिगियाननि थाखाय मोनसेल सोंनाय फिननाय बिलाइ थायो जेराव 100 नम्बरनि फिननायखौ लिरनो गोनां जायो । बेखौ मखनो गोनां जायो दि उरियायाव फरायसाफोरा मोनथआम रावाव सोलोंनो नांथारगौ जेराव इंराजी आयदाया फरायथारकानांगौ गुबुन फारसेथि मोननै आयदाफोरनि थाखाय फरायसाफोरा गावनि गोसो बायदि उरिया हिन्डि आरो संस्कृतखौ सायखना लानो हायो।दानिया मोनसे गोनांथार सोंथिया गोसोआव जाखांगोन बेनो जाबाय बबेबा मोनसे जौसां दं नामा जायनि गेजेरजों बेफोर सुबिदाफोरखौ खेबसेयैनो लानो हायो?

औ दं बेनो जाबाय गियानस्रथ! जायनि थांखियानो जाबाय जाफुंसारनाया बयनिबो आखायाव दं। बे सोंनाय फिननाया महर गोनाङैनो रिफिखांदों नङा ना?

आथिखालाव जों मोन 14 सोलोंथाइयारि आफादफोरजों सिनायथिजानाय मोन 9 रावफोरनि गेजेरजों सोलोंथाइ होनो आखायाव लादों। बेफोरगासैबो बिथिखौ बिजिरगिरिफोरा गोथौवै नायबिजिरदों जाहाथे बे हाबाफारिया गोगो सोलोंथाइनि थाखायल नङाजासे हादरनिनो सोलोंथाइयारि जायो।

बिनिथाखायनो फरायसाफोरा गावनि सोलोंथाइ परिषदखौ सायखनायनि उनाव सासे गियान गोनां सुबुङा फरायसानो परिषदनि सिङाव थानाय फराफारिफोरखौ फारिलाइ खालामनानै होगोन। बे फारिलाइआ फरायसानि फरायसालिनि सोलोंथाइ खान्थिजों रोखोमसेयानो।