गोबां अनजिमानि रावफोर

"निज भासा उन्नति आहाय सब उन्नति को मुल |
बिन निज भासा गियान के, मिताथ न हिये को सुल ||"

सासे राफोद खन्थाइगिरि भारतेन्द्र हरिसचन्द्रनि बे बुंनाय सान्थौआ फोरमायोदि गावनि बिमानि रावा सासे मानसिनि गियानखौ माबोरै मोनफुंनो हायो । जायनि थाखाय आथिखालाव भारतनि संबिधानआ गासै मोन 22 गोदानारि रावफोरखौ संबिधानारि राव महरै गनायथि होदों ।

मुलुगनि मादाव भारत हादरा इंराजी रावखौ मुंदांखा खालामनायाव नैथि सारियाव थानो हागौ । नाथाइ बे माहारियारि रावा जायगायावनो थाखानाय गोबां बिमा रावफोरखौबो गाहाय फारसे थांहोनो हाया। मानोना आथिखालाव भारतनि गोबां फरायसाफोरा गावबागाव आंगो बिमानि रावजोंनो सोलोंथाइ लायो ।बेनिफ्राय जों बुंनो हायोदि, इंराजी रावजों सोलोंथाइ लानानैल फरायसाफोरा गियानखौ मोननो हाया नाथाइ गावनि ओनसोलारि बिमानि रावजों फरायनानैबो गोदान मुगानि टेकनलजिफोरनि सायावबो सोलोंनो हायो।

दानिया नैबेखौ नाय। गियानस्रथनि नायबिजिरनायनि।

गेजेरजों बेखौ नुनो मोनोदि बांसिन सामावनो गोबां फरायसाफोरा गोजौ फरायसालिफोरखौ गावनि बिमानि रावजों सोलोंनानै गोजौसिन फरायसालियाव थाङोब्ला इंराजी रावजों सोलोंहैनो गोनां जायो। जायनि जाउनाव फरायसाफोरनि सोलोंथाइयारि थासारिनि रोंगथि आरो फिथाइआ खमायलाङो।

बेफोरबायदि फिथाइ मोननायखौ नेवसिनो थाखाय गियानस्रथ गोजौसिन फरायसालिफोरनि थाखायबो इंराजीजों लोगोसे बिमानि रावजों सोलोंनो हानायनि राहा खालामनानै होदों जाहाथे गावनि बिमानि रावजों सोलोंनाय साफ्रोमबो फरायसाफोराबो सोदोब ओंथिफोरखौ बुजिनो हायो।जायनि थाखाय थाखो खथायाव फरायसाफोरा गोसो गुदुं जागोन।

गोबां बिथिङावनो गोरों जाखानाय सिनाय जानाय फरायसाफोरा गोबां सोलोंथाइ फसंथानफोराव गावबागाव बिमानि रावजों सोलोंथाइ होनो हायो। मोनसे बुंनाय बाथ्रा दं, जुदि सोरबा सासेनि गोसोनि बाथ्राखौ मिथिनो लुबैयो अब्ला बेजों बिमानि रावजों रायज्लायनो नांगोन।